privacy verklaring

Praktijk Ellen Waltmans, gevestigd aan de Irenestraat 2A, 3171 CG, Poortugaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
E. Waltmans

Gaspeldoorn26

3171 PS Poortugaal.

0643174447

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.ellenwaltmans.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Praktijk Ellen Waltmans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Naam, adres, postcode, woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer en E-mailadres 

Bij minderjarige cliënten:

- Naam, adres, postcode, woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer en E-mailadres van één de ouders 

Indien van belang voor de behandeling leggen wij ook de naam van u huisarts vast.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Praktijk Ellen Waltmans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- gegevens betreffende u gezondheid. 

Verder leggen wij ook vast:

Voortgang van het resultaat van de behandeling en incidenteel persoonlijke dingen die de onderlinge band verstevigd, zoals bijvoorbeeld het onthouden van een belangrijk feest of een belangrijk verlies van een dierbare. Zodat ik daaraan kan refereren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Behalve de AVG, is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1.Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. 

 

4. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. 

Ik bespreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen, casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ellen Waltmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Ellen Waltmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Praktijk Ellen Waltmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Hoe wij cliënten informeren

Tijdens de intake worden de klanten mondeling op de hoogte gebracht over de dossierplicht.  

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO en de Wkkgz.

Indien kinderenjonger zijn dan 16 jaar, geeft 1 van de ouders schriftelijk toestemming tot behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.                 

                                 

Hoe hebben wij de beveiliging van de persoonsgevens geregeld

Wij werken met een digitaal cliënten dossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

Er zijn geen externe personen of bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens mits u daar expliciet toestemming voor geeft.

 

Hoe gaan wij om met datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. 

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Ik hoef een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. 

ik hoef de betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

 

Ik heb de uitleg begrepen en zal ernaar handelen. 

 

Ellen Waltmans

Poortugaal mei 2018